Haalbaarheidsstudies

Aan het besluit om te bouwen gaat een verandering van een situatie vooraf: Het gebouw is te klein of te groot, de bouwtechnische staat te slecht of de onderwijsvisie verandert en het gebouw moet hieraan aangepast worden. De lijst met de wensen is gauw opgesteld. Maar kan dat wel? Past het allemaal? Voor scholen die plannen hebben voor nieuwbouw, verbouw of uitbreiding is een ruimtelijke haalbaarheidsstudie een onmisbaar instrument voor verdere planvorming.

haalbaarheistudie

Bij plannen voor nieuwbouw moet een passende locatie gevonden worden. De ruimtelijke haalbaarheidsstudie, ook volumestudie genoemd, verkent of het nieuwe schoolgebouw op een locatie past. Past het binnen het bestemmingsplan, is de stedenbouwkundige inpassing goed, is het verkeerstechnisch haalbaar en veilig, hoe is de oriëntatie op de zon, kan er voldoende buitenspeelruimte worden gerealiseerd?
In een bestaand gebouw komt de vraag aan de orde of het gebouw zich leent voor de aanpassingen die nodig zijn. Kan een ruimtelijke herorganisatie binnen de bouwstructuur gerealiseerd worden? Welke mogelijkheden tot uitbreiding zijn er? Past dat in het bestemmingsplan en is dat op een architectonisch en stedenbouwkundig verantwoorde wijze uitvoerbaar? Biedt de bouwkundige staat een goede basis voor een zinvolle investering en wat is de invloed van de aanpassingen op het onderhoudsbudget in de toekomst?

Een ruimtelijke haalbaarheidsstudie kan ook een ander doel dienen: namelijk de aanscherping van de ruimtelijke eisen conform de onderwijsvisie. Een methodiek die in dit verband zeer geschikt is gebleken, is het werken met meerdere ruimtelijke modellen. Door die modellen te vergelijken wordt inzichtelijk wat de voor- en nadelen van een bepaalde ruimtelijke indeling zijn in relatie tot de onderwijsvisie. Aan de hand van deze modellen kan de school de randvoorwaarden uitwerken voor het te (ver)bouwen schoolgebouw.
De ervaring leert dat het zinvol is om ook in deze fase een kostenraming op te nemen.
Scholen en schoolbesturen kunnen deze dienst rechtstreeks bij ons afnemen, maar ook overheden en adviesbureaus voor onderwijs en huisvesting kunnen bij ons terecht.
Heeft u vragen hierover of kunnen we u van dienst zijn?
Neem dan contact met ons op via a.fuchs@scholenbouw-fm.nl.